1.    Ogólne zasady gwarancji

 • producent udziela gwarancji na podstawie dokumentu sprzedaży,
 • okres gwarancji wynosi 2 lata i liczony jest od momentu odbioru towaru,
 • warunki gwarancji obejmują warstwę wierzchnią – użytkową przy użytkowaniu jej zgodnie z przeznaczeniem,
 • producent odpowiada tylko za wady występujące w przedmiocie sprzedaży,
 • gwarancja jakości nie wyłącza i nie zwalnia z uprawnień oraz obowiązujących przepisów
 • wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Warunki gwarancji
 • warunkiem objęcia podłogi gwarancją jest przestrzeganie zasad dotyczących ułożenia, pielęgnacji i konserwacji podłóg drewnianych wg. wytycznych producentów chemii podłogowej po wcześniejszym uzyskaniu informacji u dostawcy chemii podłogowej czy nie istnieją przeciwwskazania do jej zastosowania zgodnie z załączonymi wytycznymi i kartami technicznymi produktów, za nieprawidłowy dobór chemii nie ponosimy odpowiedzialności,
 • protokołów z przeprowadzonych pomiarów : wilgotności towaru ( PN od 7 do 11% w przypadku niezgodności należy zgłosić niezwłocznie producentowi), wilgotności podłoża, wytrzymałości posadzki, wilgotności ścian, temperatury i wilgotności pomieszczenia. Wszystkie protokoły powinny być podpisane przez inwestora, jak również upoważnioną do pomiaru osobę.
3.    Gwarancja nie obejmuje
 • uszkodzeń mechanicznych zadrapań oraz uszkodzeń spowodowanych konserwacją i czyszczeniem w sposób niezgodny z instrukcją, zmian barwy drewna spowodowanych działaniem światła oraz różnicą wizualną w barwie usłojenia kolorem szpachli wielkości i ilości sęków, naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych, które mogą wystąpić w obrębie danego gatunku, klasy lub partii produkcyjnej produktu prezentowanego w miejscu zakupu na planszach poglądowych,
 • wad wynikających z montażu i użytkowania niezgodnych z przeznaczeniem produktu oraz dokonania montażu przez niewykwalifikowane w tym zakresie osoby,
 • wadliwej podłogi, która pomimo widocznych wad została ułożona lub we własnym zakresie zostały przeprowadzone naprawy i zmiany,
 • podłogi ułożonej na ogrzewaniu podłogowym.
4.    Zgłaszanie reklamacji
 • reklamacje dot. zakupionego towaru należy zgłaszać wyłącznie przed montażem czyli przed kontaktem z chemią podłogową obniżającą wartość produktu,
 • reklamacje należy zgłaszać pisemnie w terminie do 2 tygodni od ujawnienia bądź wystąpienia wady,
 • reklamacje należy zgłaszać do sprzedawcy , u którego zakupiono podłogę z załączeniem dokumentu zakupu oraz dokumentacją fotograficzną,
5.    Zasady rozpatrywania reklamacji
 • rozpatrywanie reklamacji termin 3 tygodnie od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku oględzin rzeczoznawcy 3 tygodnie od daty ukończenia postępowania,
 •  producent o sposobie załatwienia reklamacji informuje na piśmie,
 • w celu zweryfikowania zasadności reklamacji producent zastrzega sobie prawo oględzin wadliwej podłogi w miejscu prowadzonej inwestycji w uzgodnionym terminie,
 • uwzględniony produkt reklamacyjny może podlegać wymianie lub może zostać nieodpłatnie naprawiony poprzez wyeliminowanie wad i usterek, Odpowiedzialność producenta w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości zakupionej podłogi.